STATUT STOWARZYSZENIA “KRÓTKA PIŁKA”.

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Krótka Piłka. W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Uzyska osobowość prawną w momencie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci, odznak oraz wyróżniającego ją znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Stowarzyszenie jest apolityczne i niezwiązane z żadnym wyznaniem.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Cele i środki działania
§2

Celem Stowarzyszenia jest:

ochrona i promocja zdrowia;
działalność charytatywna;
wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej;
działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci z domu dziecka;
działania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
promowanie szczególnie uzdolnionych młodych sportowców;
sprawowanie opieki nad młodymi sportowcami;
działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§3

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

Organizację obozów i szkoleń dla dzieci i młodzieży znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz szczególnie uzdolnionych studentów i uczniów szkół sportowych;
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;
Zakup sprzętu sportowego, literatury oraz innego wyposażenia dla szkół i instytucji kształtujących młodych;
Współpracę z domami dziecka;
Współpracę z ośrodkami sportowymi i instytucjami edukacji w celu promocji kultury fizycznej i jej wpływu na zdrowie;
Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
Inne działania realizujące cele statutowe.

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§4

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która złoży pisemną deklarację członkowską.
Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.

§5

Członkowie zwyczajni mają prawo:
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

§6

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek,

§7

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§8

Utrata członkostwa następuje na skutek:
pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu niepłacenia składek za okres 3 miesięcy,
na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Władze Stowarzyszenia
§9

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,

§10

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§11

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§12

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§13

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 3 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
uchwalania zmian statutu;
wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
uchwalanie regulaminu Zarządu;
uchwalanie budżetu;
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady;

§15

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku;
Do kompetencji Zarządu należy:
realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, (do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest przynajmniej dwóch członków zarządu, działających łącznie)
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
przyjmowanie i skreślanie członków,

§16

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§17

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Majątek i Fundusze
§18

Dochody Stowarzyszenia pochodzić mogą w szczególności z:
ze składek członkowskich;
darowizn, spadków, zapisów;
dochodów z własnej działalności statutowej;
dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
dotacji i ofiarności publicznej;
środków Unii Europejskiej;
prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

§19

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

Postanowienia końcowe
§20

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.